Kişisel

Desteğe mi ihtiyacın var?

☎️ 0 (530) 016 92 73

Sosyal Medya

KVKK Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 

TAZE DÜNYA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’de kurulu TAZE DÜNYA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) (FRESH WORLD) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde
elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri

Maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap numarası, asgari geçim indirimi
bilgisi, tamamlayıcı sağlık sigortası tutarı, BES bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendikası, sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, işitme
testi, göz testi, işyeri hekimi tarafından tanzim edilen işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, Özgeçmiş (CV), aldığı kurslar, daha önce çalıştığı işyeri bilgisi,
referanslar

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

a)     Şirket içinde güvenlik amaçlı ses ya da görüntü kaydı yapılmamaktadır.

b)    Şirket içerisinde ya da Şirket işleyişi ile ilgili olmakla beraber Şirket dışında herhangi bir yerde iş ile ilgili olmak kaydı ile görüntü ya da ses kaydı yapılabilecek, bu kayıtlar yine iş ile ilgili olmak kaydı ile Şirket’in sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecektir. Bu durumda, herhangi bir özel hayat ihlali olmayacak görüntüler sosyal reklam amaçlı paylaşılmış olacaktır.

 

 

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri, destek hizmetleri müşteri değerlendirmeleri

Aile ve Yakını Verisi

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı, telefon numarası, adresi, mesleği

Çalışma Verisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu,  seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no,muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai
bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih

İzin Verisi

İzne esas çalışma süresi, izin türü, izne çıkış/dönüş tarihi, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer

Askerlik bilgileri, araç plakası, araç ruhsatı sureti, ehliyet sureti, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu,
çalışan internet erişim logları, Teknokent giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri, ofis giriş-çıkış parmak izi kayıtları


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. 

Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri Şirket’e ait taşıt araçların günlük araç takip çizelgeleri ile topluyoruz. Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri ofisine giriş verilerini personel kimlik kartı aracılığı ile topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Şirket’in platformlarını geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi
ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

·       Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

·       Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

·       Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

·       Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile,
diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

·       Personel özlük dosyasının oluşturulması

·       SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

·       Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

·       Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi

·       Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması

·       İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

·       İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

·       İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

·       Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

·       Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

·       İşyeri güvenliğinin sağlanması

·      Şirket merkezinin bulunduğu binaya çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

·   Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

·       Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;    

·       Şirket çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması

·       Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

·       Şirket bünyesinde kullanılan yazılımlara çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi

·       Çalışanlarla iletişimin sağlanması

·       Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi

·       Çalışana araç tedarik edilmesi

·       Kartvizit basımının sağlanması

·       Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

·       Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi

·       Seyahat organizasyonunun yapılması

·       Outlook’a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması

·       Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi

·       Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

·       Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

·       Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması

·       Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi,
çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

·       Kalite kontrolün sağlanması

·       Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

·       Memnuniyet anketi analizi yapılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza
edilecektir.


 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi; 

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

·Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

·       Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel
istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.

·       Sağlık verilerinizi, tedavi, acil müdahale ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

·       Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

·       İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

·       Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;    

·       Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

·       Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı, seyahat gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya
aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ  ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

·   Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

·       Yurt dışı seyahatlerinde sağlık sorunu yaşanması ve yurt dışında tedavi gerekliliği doğması halinde tedaviye esas tüm sağlık verileriniz ilgililer ile paylaşılabilecektir.

 

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

·       Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

·       Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

·       Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep
etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinin
imhasını talep eden kişi imha sonrasında gerekli verilerin kullanılamamasından kaynaklı oluşacak zararlardan sorumlu olacaktır.

İmha talebi ile kişinin imhasını istediği veriler tek tek değerlendirilir, düzenlenecek imha tutanağı ile hangi verilerin imha edildiği imza altına alınır. Bir kısım
verilerin yasal saklama süreleri olduğundan ya da halihazırda kullanımı gerektiğinden talep tarihinde imha edilememesi halinde bu tarz durumlar imha
tutanağına ayrıca açıklama şeklinde yazılır.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde Şirket’in hukuka aykırı fiili ile zarar arasındaki illiyet bağının ispatı koşulu ile uğradığınız zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki
ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket’in internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi
kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir
. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin; Şirketimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirketimizde kayıtlı başka bir iletişim bilginizi/yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Unvan : TAZE DÜNYA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ( MARKA ADI: FRESH WORLD)

Adres: 
 Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Gün Plaza No:18 Giriş Kat Sancaktepe / İSTANBUL

Vergi No: 3670434136

MERSİS NO:

Kep Adresi: (e-Tebligat Adresi)

İletişim Linki: www.freshworld.com.t 

Teslimat

150₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz teslimat

Taksit Seçeneği

Tüm Kredi Kartlarına Taksit

Pazar Yeri

Tüm İstanbul'a gönderim

100% Güvenli Ödeme

PayPal / MasterCard / Visa

Ana Sayfa
Hesabım
Reyonlar
Sepetim
Ara